Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Στα Supermarket Awards έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτικές επιχειρήσεις ταχυκίνητων προϊόντων

Όροι συμμετοχής

Στα Supermarket Awards 2021, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές τους, με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο.
Οι υποψηφιότητες σε όλες τις κατηγορίες θα πρέπει να αφορούν σε δραστηριότητες ή projects που έχουν υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και τα τέλη Μαΐου 2021.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή / και Bronze βραβεία. Με τη σύμφωνη γνώμη των Διοργανωτών και του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, καθώς και των κριτηρίων που περιγράφονται στη σχετική ενότητα (Κορυφαία βραβεία), απονέμονται και βραβεία Platinum και τιμητικά.

Ο πρόεδρος και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να μην απονείμουν κορυφαία βραβεία, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων) ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η συμμόρφωση προς μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι 25 Ιουνίου 2021:

  1. Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η online αίτηση υποψηφιότητας.
  2. Να γίνει κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής στον διαγωνισμό σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο [email protected]

Ζητούμενα υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο.

2. Media-Ready Image (έως 1 αρχείο .jpg .png .gif, έως 5MB)

Προσθέστε τη (1) φωτογραφία που αντιπροσωπεύει την υποψηφιότητά σας και θα συνοδεύει τα κείμενα δημοσιοποίησής της σε περίπτωση βράβευσης.

Για την 1η Ενότητα: Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ

3. Επωνυμία Επιχείρησης Λιανεμπορίου Σούπερ Μάρκετ

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (πχ « BOUSSIAS»).

Για την 2η Ενότητα: Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-Food)

3. Επωνυμία Επιχείρησης Προμηθευτή Ταχυκίνητων Προϊόντων

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (πχ « BOUSSIAS»).

Για την 3η Ενότητα: Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG

3. Επωνυμία Επιχείρησης Λιανεμπορίου Σούπερ Μάρκετ ή/και Προμηθευτή Ταχυκίνητων Προϊόντων

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (πχ « BOUSSIAS»).

Για την 4η Ενότητα: Προμηθευτές Λύσεων & Υπηρεσιών

3. Επωνυμία Επιχείρησης Προμηθευτή Λύσεων & Υπηρεσιών

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (πχ « BOUSSIAS»).

4. Δημιουργοί / Συντελεστές (προαιρετικά)

Αναφέρετε ποιοι είναι τους συντελεστές των έργων που περιλαμβάνονται στην υποψηφιότητά σας, εάν υπάρχουν (πχ συνεργάτες, σύμβουλοι, μελετητές, άλλοι συντελεστές).

5. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας

Περιγράψτε τα εξής:

5.1. Πώς υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία (έως 300 λέξεις)

Τρόπος υλοποίησης, εμπλεκόμενοι, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, χρηματοοικονομικά στοιχεία και άλλοι αναγκαίοι πόροι, συνεργαζόμενοι εταίροι, πλάνο επέκτασης κλπ.

5.2. Οφέλη (έως 300 λέξεις)

Τα οφέλη που έχει αποκομίσει η επιχείρησή σας, οι πελάτες σας, οι προμηθευτές σας (κυρίως ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά).

5.3. Καινοτομία (έως 300 λέξεις)

Την καινοτομία της πρωτοβουλίας, σε σχέση με τα ισχύοντα στην Ελλάδα.

5.4. Βέλτιστες πρακτικές (έως 300 λέξεις)

Βέλτιστες πρακτικές, συμπεράσματα και know how που προέκυψε από την υλοποίηση και την αξιοποίηση της πρωτοβουλίας σας (case-study) σε οργανωτικό, τεχνολογικό, στρατηγικό, συνεργασιακό επίπεδο.

6. Εμπιστευτικά στοιχεία – υποχρεωτικό

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί, αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία).
Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία / ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

7. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις) – υποχρεωτικό

Παρακαλούμε να διαμορφώσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά: στην ιστοσελίδα των Supermarket Awards, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της BOUSSIAS, σε δελτία τύπου που αποστέλλονται σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε μια περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους που τεκμηριώνουν την αξία της, τα οφέλη και τα αποτελέσματά της και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

8. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links σχετικά με την υποψηφιότητά σας.

9. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Στην περίπτωση που η υποψηφιότητά σας αφορά προϊόν, είναι υποχρεωτική η προσθήκη φωτογραφιών του.

10. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

11. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας (https://www.youtube. com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678).

Κριτήρια Αξιολόγησης

  • Αποτελέσματα & Οφέλη της Πρωτοβουλίας / Υποψηφιότητας (50% ποσοστό βαρύτητας)
  • Καινοτομία της Πρωτοβουλίας / Πρωτοτυπία, σε εθνικό ή / και διεθνές επίπεδο (15% ποσοστό βαρύτητας)
  • Best Practice / Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (15% ποσοστό βαρύτητας)
  • Ποιότητα & Πληρότητα του κειμένου (20% ποσοστό βαρύτητας)

Κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελείται από εκπροσώπους σχετικών κλαδικών φορέων, εμπειρογνώμονες του κλάδου και εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

  • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται
  • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές
  • υποψηφιότητες από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται.

Επίσης, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής μπορούν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση κάποιας άλλης υποψηφιότητας, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver και Bronze βραβεία.
Εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, απονέμονται τα Κορυφαία Βραβεία: Top Awards, Top Rated Projects και Platinum Award, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην περιγραφή των βραβείων, καθώς και Τιμητικά, κατόπιν απόφασης του διοργανωτή.
Την επιστημονική υποστήριξη των βραβείων έχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κόστος υποψηφιότητας*

Από 1-4 υποψηφιότητες: 350 € η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α

Από 5 υποψηφιότητες και άνω: 300 € η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10 υποψηφιότητες και άνω: 250 € η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες και άνω: 240 € η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α

Διοργάνωση

Official Publications

Υπό την Αιγίδα